Stadgar

§1 Ändamål

Mom 1 Syfte

”Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi” är en professionell sammanslutning av sjuksköterskor med intresse för urologi.

 • Riksföreningen skall vara riksomfattande och är en sektion i svensk sjuksköterskeförening (SSF).
 • Riksföreningen har att bevaka och främja sina medlemmars intressen genom.
 • Att verka för en god urologisk vård och omvårdnad samt utveckla denna.
 • Att verka för utveckling av urologisjuksköterskans yrkesfunktion.
 • Att verka för utbildning i och information om urologisk vård och omvårdnad.
 • Att delta i samarbete, både nationellt och internationellt samt mellan olika yrkeskategorier.
 • Att främja samarbete mellan riksföreningen och SSF.

Mom 2 Grundsyn

Verksamheten utgår från en humanistisk grundsyn och bedrivs utan åtskillnad av nationalitet, ras, hudfärg, kön, ålder, språk, religion, politisk åskådning eller social ställning. Föreningen är partipolitiskt obunden.

§2 Organisation

Riksföreningen utövar sin organisation genom

 • Årsmöte
 • Styrelse
 • Regionalt arbete

§3 Rätt till medlemskap

Rätt till medlemskap har sjuksköterska med svensk legitimation.

För aktivt arbete inom styrelse och arbetsutskott krävs även medlemskap i SSF

§4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställes av årsmötet och betalas per kalenderår. Vid inträde i riksföreningen gäller att om medlemsavgiften erläggs sista kvartalet gäller den även nästkommande kalenderår. Medlem som inte betalar medlemsavgiften utesluts ur föreningen.

§5 Årsmöten och övriga möten

Mom 1 Möten
Riksföreningens högsta beslutande organ är Årsmötet, som skall hållas senast sista december på dag tid och plats som styrelsen bestämmer.

Övriga möten skall hållas på dag tid och plats som styrelsen beslutar.

Mom 2 Sammankallande
Årsmötet är beslutsmässigt om kallelsen har gått ut minst 30 dagar före mötet.

Mom 3 Ärenden
Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:

 1. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
 2. Val av mötespresidium att leda årsmötets förhandlingar
 3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokoll samt utöva rösträkning
 4. Godkännande av föredragningslista
 5. Verksamhets och revisionsberättelse
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 8. Motioner
 9. Medlemsavgiftens storlek
 10. Val av riksföreningens ordförande och övriga ledamöter
 11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 12. Beslut om valberedningens storlek och val av valberedningen att förbereda nästa årsmötes val
 13. Delegering till styrelsen (revisorer och valberedning undantagna) att utse ersättare för styrelsemedlem som valts av årsmötet men under mandattiden lämnat sitt uppdrag.
 14. Stadgar
 15. Behandling av övriga ärenden som tillställts styrelsen för beredning

Mom 4 Motioner
Riksföreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

Mom 5 Beslut
På årsmöte och övriga möten har varje närvarande medlem en röst. I beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem i styrelsen delta.

Röstning sker öppet. Vid val sker röstning slutet om någon begär det.

Utfaller röstetalet lika avgör mötesordförande sakfrågan och lotten personval.

§6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sex ledamöter och två suppleanter. Styrelsens mandattid är två år: val av ordförande, tre ledamöter och en suppleant ena året och tre ledamöter och en suppleant andra året.

Styrelsen utser inom sig ekonomisk kontaktperson, sekreterare och vice ordförande.

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Den är beslutsmässig när medlemmar blivit kallade och minst fyra av styrelsens ordinarie ledamöter (eller deras ersättare) är närvarande.

§7 Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen att:

verka i enlighet med specialistföreningens syfte

i enlighet med dessa stadgar kalla till årsmöte och övriga möten

svara för riksföreningens ekonomi

§8 Firmatecknare

Styrelsen utser de personer som skall teckna firma för föreningen.

§9 Revision

Mom 1
På årsmötet väljs två revisorer och en revisorssuppleant

Mom 2
Revisorerna skall självständigt och omsorgsfullt granska verksamheten, räkenskaperna och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttas att styrelsens åtgärder inte strider mot stadgarna eller mot årsmötets beslut.

Mom 3
Riksföreningens räkenskaper skall vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast sex veckor före årsmötet. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast fyra veckor före årsmötet.

§10 Stadgeändring

Beslut om ändring i dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie och minst två månader skall skilja mötena åt, om beslutet biträds av minst hälften av avgivna röster vid det första mötet och minst tre femtedelar av avgivna röster vid det andra mötet.

§11 Upplösning

Beslut om upplösning av specialistföreningen fattas vid ordinarie årsmöte eller vid ett extra årsmöte som samman kallats för denna fråga, om beslutet biträds av minst fyra femtedelar av avgivna röster. Samtidigt skall beslut tas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

  För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


  ×